top of page

Řešíme čištění
spalin v energetice
a průmyslu

Sorbet
Sorbent info

Sorbent z expandovaných anorganických materiálů pro snižování obsahu rtuti ve spalinách

Absory sorbent

Kapalné aditivum pro záchyt rtuti

v absorbéru mokré metody

odsíření spalin

Absory_IBS-container.png

Programový vs. produktový přístup k řešení demerkurizace spalin

Programový přístup

komplexní individualizované řešení demerkurizace spalin

 • Analýza procesu zdroje znečištění

 • Optimalizace vlastností sorbentu

 • Optimalizace dávkování sorbentu

 • Ekonomická optimalizace podle množství zachycené Hg

Produktový přístup

dodávka standardizovaného sorbentu optimalizovaného na referenčních zdrojích znečištění

 • Pevně dané složení sorbentu

 • Optimalizace dávkování sorbentu

 • Ekonomická optimalizace podle množství dávkovaného sorbentu

Programový přístup

 • Náklady vztažené na množství zachycené rtuti vs. objem spalin

Programovýpřístup
 • Porozumění dějům, identifikace limitujících faktorů a specifik každé instalace
  Měření vlastností spalin a popílků, teploty spalin, koncentrace oxidů síry, kontaktní čas, parametry popílku, koncentrace Hg

 • Přizpůsobení produktu pro jednotlivé instalace
  Optimalizace nejen dávky sorbentu na Nm3 spalin ale i obsahu jednotlivých (zejména aktivních) složek sorbentu

 • Možnost využití sorpčního potenciálu popílku

 • Optimalizace logistických a skladovacích nákladů

Produkty

Produkty

Sorbent
Absory sorbent

Sorbent

 • Jemný práškový materiál na minerální bázi s reaktivními aditivy

 • Expandovaná minerální složka s nízkou měrnou hmotností zajišťuje snadné čerpání materiálu a optimální rozptyl částic ve spalinách

 • Sorbent nevytváří explozivní směs (neobsahuje aktivní uhlí)

 • Sorbent má minimální dopad na složení popiołówlotnych (dominantní složku tvoří aluminosilikáty)

Princip účinku

 • Rozprašování sorbentu do proudu spalin před odlučovač pevných částic

 • Oxidace elementární Hg, navázání oxidované formy Hg na sorbent a další pevné částice ve spalinách

 • Separace Hg ze spalin v odlučovači pevných částic

Aplikace a realizace

 • Sorbent je možné pneumaticky čerpat (plnění zásobníků a přesné dávkování do spalin)

 • Doprava sorbentu probíhá ve vacích ("big bag"), případně autocisternou

 • Skladování sorbentu je možné ve vacích či silech s areací

Aditivum
Absory_IBS-container.png

Kapalné aditivum

do absorbéru odsíření

 • Vodný roztok reakční složky je neomezeně mísitelný s roztokem v absorbéru

 • Produktem reakce se rtutí vzniklá nerozpustná sraženina, která je zadržena v suspenzi

 • Pozitivní dopad na gips - snížení vyluhovatelnost rtuti a dalších těžkých kovů

Princip účinku

 • Dávkování roztoku aditiva do cirkulačního okruhu absorbéru

 • Srážení rozpuštěné rtuti na nerozpustný produkt

 • Separace sraženiny spolu s produktem odsíření

Aplikace a realizace

 • Aditivum je dodáváno ve formě vodného roztoku

 • Aplikace pomocí dávkovacích čerpadel do cirkulačního okruhu

 • Doprava a skladování v IBC kontejnerech (1000l)

Služby

Aplikační testy

 • Plánování a organizace aplikačních testů

 • Zajištění měření (autorizované, provozní)

 • Vyhodnocení výsledků

Služby

Modelování

 • Matematické modelování proudění spalin

 • Analýza současného stavu systému

 • Návrh optimálních dávkovacích a měřících míst

Poradenství

 • Posouzení aktuálního stavu technologie

 • Doporučení při tvorbě demerkurizační strategie

 • Návrh individuálního složení sorbentu

Absory s.r.o.

U Podjezdu 523/2, Krásné Březno, 400 07 Ústí nad Labem

IČ: 108 36 063

DIČ: CZ10836063

Držitel patentu unikátního anorganického sorbentu pro záchyt rtuti ze spalin.

Spolupracujeme s několika českými univerzitami a akademickými pracovišti.

bottom of page